அ.ம.மே.நி.பள்ளி, திருப்பாதிரிப்புலியூர்

'எழுத்து அறிவித்தவன் இறைவன்'
டாக்டர்.அப்துல்கலாம் அவர்களின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு அஞ்சலி
நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கல்

Your content goes here...

Your content goes here...

Desktop Site